top of page

JAK ZACHÁZET S NOVÝMI NÁPADY V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH?

Odpověď lze najít v poradenské službě IP SCAN.


I.                    Význam malých a středních podniků v Evropské unii


Mikropodniky a malé a střední podniky představují 99 % společností v Evropské unii. Poskytují 2/3 pracovních míst v soukromém sektoru a více než 1/2 přispívají k celkové přidané hodnotě vytvářené podniky v Evropské unii.


II.                  Analýza stavu využívání ochrany duševního vlastnictví


Příliš mnoho společností, zejména malé a střední podniky nevyužívá plně příležitosti, které nabízí ochrana duševního vlastnictví.


Pouze 9 % malých a středních podniků si v Evropské Unii zaregistrovalo práva duševního vlastnictví. Za současné krize počty registrací duševního vlastnictví poklesly na úkor konkurenceschopnosti a odolnosti podniků. Neochota malých a středních podniků využívat práva duševního vlastnictví je do značné míry způsobena nedostatečnými znalostmi o duševním vlastnictví[1]. I v případě, že práva duševního vlastnictví využívají, je pro ně systém příliš nákladný, složitý a obtížně se v něm orientují.


Vedle nízké úrovně ochrany svého duševního vlastnictví nevyužívají malé a střední podniky všech jeho výhod komerčně. Finanční analytici a investoři považují duševní vlastnictví za klíčové aktivum v hodnotě firmy a za ukazatel jejích technologických a růstových schopností. Nicméně malé a střední podniky intenzivně využívající znalosti, které hledají financování svého provozu, často nepřijímají vhodné strategie v oblasti duševního vlastnictví, které by jim pomohly zhodnotit jejich nehmotný kapitál. Pro finanční sektor je ocenění patentů nebo ochranné známky klíčové, neboť věřitel či investor se zajímá hlavně o směnitelné zajištění[2] a monopolní právo samotné je přitahuje méně.


Dobrá správa duševního vlastnictví je potřebná také na podporu valorizace a zavádění výsledků výzkumu a vývoje v Evropě. Přestože např. 26 % hodnotných výzkumných publikací z oblasti umělé inteligence pochází z Evropy, jsou z Evropy pouze 4 ze 30 nejvýznamnějších žadatelů (13 %) a 7 % podniků žádajících o patenty v oblasti umělé inteligence na celém světě. 


[1] Malé a střední podniky, které nevlastní práva duševního vlastnictví, uvedly nedostatečné znalosti o duševním vlastnictví jako hlavní důvod, proč neusilují o registraci (38 % respondentů). Srovnávací přehled duševního vlastnictví týkající se malých a středních podniků, EUIPO 2019.

[2] Jeho cílem je často jej prodat nebo poskytnout licenci na něj, a nehmotné aktivum tak zpeněžit.


III.                    Praktické rady pro využití duševního vlastnictví


Z tohoto důvodu pro malé a střední podniky existuje dotované poradenství, tzv. služba IP Scan, která se podniku pomůže zorientovat, jak má podnik zacházet se svým duševním vlastnictvím. Služba probíhá tak, že poskytovatel s podnikem projedná jeho potřeby a očekávání. Cílem je, aby specialisté na duševní vlastnictví pomohli s určením hodnoty aktiv duševního vlastnictví firmy. Poskytovatel následně analyzuje relevantní informace z veřejných databází a internetu. Na základě rozhovoru poskytovatel služby zhodnotí komplexní stav duševního vlastnictví podniku a vypracuje závěrečnou zprávu, ve které poskytovatel služby doporučí možná vylepšení správy duševního vlastnictví. Tato zpráva je ke kontrole zaslána Úřadu průmyslového vlastnictví, který ručí za kvalitu požadované služby.


Výsledkem reportu IP scan je, že malý a střední podnik získá přehled:

  • o tom, jak v souvislosti s IP nastavit vztahy uvnitř společnosti, zejména se zaměstnanci,

  • o druhu, rozsahu a efektivitě stávajícího nehmotného majetku a jeho hospodářského využití,

  • o nákladech na registraci a na udržování ochrany,• zda riskuje porušení práv třetích osob, a jaká z toho plynou rizika,

  • o tom, která práva by se mu vyplatila registrovat a jakou zvolit další strategii do budoucna.


Úřad průmyslového vlastnictví vytvořil síť poskytovatelů poradenství o duševním vlastnictví čítající více než 100 advokátů a patentových zástupců. Služba stojí 900,- eur, přičemž 90 % je hrazeno z dotace. Dotace je poskytována z SME Fund, který je tvořen z finančních prostředků Evropské komise a z rozpočtu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.


O službu se žádá v EUIPO

EUIPO rozhodne o přidělení grantu cca do 10 dnů. Následně podnik zažádá Úřad průmyslového vlastnictví o přidělení poskytovatele služby, případně si vybere ze seznamu poskytovatelů.  Poskytovatel s podnikem projedná ochranu duševního vlastnictví v jeho podniku a vypracuje závěrečnou zprávu, která obsahuje doporučení, jak má podnik s svým duševním vlastnictví dále zacházet. Za kvalitu závěrečné zprávy ručí Úřad průmyslového vlastnictví.


IV.                  Poradenství pro technologické firmy


Poradenství IP scan technologickým firmám napoví, že dnes se každý může podívat třeba na detailní technický popis částí mobilního telefonu, který drží v ruce nebo detailní popis televize, na kterou se právě dívá. A to zdarma na internetu.


Online patentová databáze Espacenet obsahuje zveřejněné patenty z celého světa v plném znění. Každý má možnost zadarmo využít již vynalezené k výrobě a prodeji mimo teritorium pokryté patentem, volně a bez omezení pak pro inspiraci k vlastní vývojářské činnosti. Češi však databázi využívají málo, často o ní vůbec nevědí.

Patentová databáze Espacenet je nástrojem pro všechny výzkumníky, vývojáře i amatérské inovátory, aby mohli své tvořivé myšlení obohatit o špičkové technické informace. Volně jsou k dispozici podrobné technické podklady k vynálezům, které mohou pomoci vývoji dalších nových produktů.


Celosvětovou studnicí těchto informací je databáze Espacenet, jejímž provozovatelem je Evropský patentový úřad. Nabízí na 90 milionů volně dostupných technických popisů. „Více než 80 % technických informací se neobjeví nikde jinde než právě v této databázi,“ dodává Kratochvíl. „Před zahájením procesu výzkumu a vývoje je nezbytné zařadit patentovou rešerši právě v databázi Espacenet."


Kromě technického poučení si též zvýšíme šanci vynalézt něco na trhu opravdu uplatnitelného a vyhneme se vynalézání již vynalezeného.


Databáze může být používána i jako nástroj hledání mezery na trhu, nebo monitoringu výzkumných a vývojových počinů konkurence.


Úspěšné vyhledávání zefektivníte jednoznačně definovanými klíčovými slovy, mnohé napoví i rešerše názvu firmy konkurenta z oboru.


Velkou pomocí je zatřídit si zájmový obor techniky podle patentového třídění. Tím lze snížit a zpřesnit počet výsledků, což pomůže zkrátit čas nezbytný k vyhodnocení výsledků rešerše.


Systém vyhledávání je dnes velmi efektivní, součástí technického popisu nalezeného řešení jsou často rovněž výkresy nebo chemické vzorce.


Obecně platí, že podle zveřejněné patentové přihlášky/uděleného patentu by odborník z dané oblasti techniky měl být schopen popsané řešení „zopakovat“, tedy například jím popsaný přístroj vyrobit.


Databázi Espacenet najdete na:

Ve volně přístupné databázi Espacenet naleznete nápady za velké peníze. Naprostou většinu z nich mohou navíc výrobci v České republice volně využít.


Informace poskytl:


66 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page